Què farem a classe?

 TEMPORALITZACIÓ CURS 2020-2021Com és una classe d'educació física? (Féu clic a l'enllaç  de vídeo per veure'n una mostra)

L'àrea d'educació física tracta de desenvolupar en l'alumnat  tot tipus d'aprenentatges relacionats amb el cos i cerca crear hàbits d'higiene i salut. Però l'educació física és més que tot això ja que la metodologia emprada està totalment basada en el joc i per tant és emminenment pràctica. Els fiets i fietes aprenen jugant, es desenvolupen interaccionant amb ells mateixos, amb els altres i amb el medi que els envolta.
Resumint podem dir que els eixos bàsics que s'han de treballar i aconseguir giren al voltat de: 
El Bloc 1. “El cos: imatge i percepció”: control i consciència del pròpi cos, estructuració de l'espai i el temps, equilibri estàtic i dinàmic, lateralització i simetria.

El Bloc 2. “Habilitats motrius”: Desplaçaments (marxa, carrera, quadrupèdia, reptació i trepa), salts, girs, colpejos, llançaments i recepcions.
El Bloc 3. “Activitats físiques artístiques i expressives”: expressió corporal, dramatització, representació, danses i balls.

El Bloc 4. “Activitat física i salut”: qualitats físiques bàsiques (Velocitat, força, resistència, flexibilitat i agilitat).

Finalment, el Bloc 5. “Jocs i activitats esportives”, continguts relatius al joc i als pre-esports, jocs populars i tradicionals, jocs alternatius, jocs multiculturals. 

Els mestres d'educació física mitjançant les nostres unitats didàctiques al llarg del curs tractem tots aquests àmbits, en cada cicle de manera diferent i adaptat a les característiques de cada edat i grup d'alumnes.
MOMENTS DE LA CLASSE DE PSICOMOTRICITAT: La Pràctica Psicomotriu Aucouturier té com a objectiu el desenvolupament psíquic dels fillets i filletes a través del cos. La pràctica té com a objectiu promoure l'expressió de totes les possibilitats motrius, emocionals, cognitives i relacionals de l'infant. Els diferents aspectes que es treballen a la sessió són:  El cos, l'esquema corporal.  El moviment: tonicitat, control postural i equilibri.  Estructuració perceptiva: espai i temps.
A. RITUAL D’ENTRADA: asseguts mirem qui ha vingut i qui no. Es repassen les normes de la sala.
B. FASE IMPULSIVITAT: destrucció de la torre per tal descarregar-se emocionalment i desbloquejar-se tònicament.
C. FASE D’EXPRESSIVITAT MOTRIU: activitat motriu impulsiva. Passen pels espais muntats, adaptant el seu cos i els seus moviments a les diferents activitats proposades.
D. FASE DE REPRESENTACIÓ: hauran de representar gràfica o plàsticament algun aspecte de la sessió viscuda.
E. RITUAL DE SORTIDA: acomiadament individual i cançó per finalitzar la sessió.

2 comentaris: